DPE – Demokrati- og fredsgruppen

Demokrati og fredsgruppen

Demokratigruppen i Denmark Lesotho Network består pt af 6 personer og vi samarbejder med organisationen DPE (Development and Peace Education ) i Lesotho.

Gruppen i Danmark søger økonomiske midler til DPEs projekter i Lesotho og fungerer som sparringspartner for organisationen.

DPE er en NGO, der arbejder med civilsamfundet i Lesotho. Den største opgave er at sikre, at marginaliserede grupper har indflydelse på politiske beslutninger, der påvirker deres hverdag – at deres stemme bliver hørt.

Desuden er DPE på mange planer involveret i landets demokratiske processer, de er “ vagthund” og sætter ofte spørgsmålstegn ved beslutningsprocesser, der tages i regeringskontorer og i landets parlament. I forbindelse med parlamentsvalg har DPE en vigtig rolle med undervisning af vælgerne, som valgobservatør og som en observatør og kommentator efter valget.

DPE arbejder også for, at konflikter løses på fredelig vis – blandt andet gennem fredsundervisning på skoler og læreanstalter og som konfliktmægler i lokalsamfundet.

DPE arbejder i 8 fjerntliggende lokalområder, der er svært tilgængelige for at sikre, at befolkningen der bliver informeret og at deres stemme bliver hørt.

Hovedkontoret i Maseru er i løbende kontakt med de 8 lokalsamfund.

I de 8 lokalområder har DPE ansat en lokal animator, der er kontaktled til hovedkontoret. Den lokale person samarbejder med og rådgiver græsrodsorganisationer og interessegrupper, der alle er medlemmer af DPE.

DPE blev dannet i 1989 for at sikre lokalsamfunds deltagelse i demokratiske processer og udvikling. DPEs arbejde er forankret i en tro på, at organisering og uddannelse af medlemmer af samfundet gør det muligt at ændre nuværende situation og opnå højere levestandard. Gennem samarbejde og fredelig konfliktløsning er det muligt at spille en rolle i lokale og nationale regeringsstrukturer.

DPE er en medlemsorganisation, der ledes af et valgt forretningsudvalg. Aktiviteter og projekter udføres af et sekretariat med 10 medarbejdere samt de 8 lokale animatorer.

DPE arbejder tæt sammen med andre civilsamfundsorganisationer i Lesotho og det sydlige Afrika samt med centrale og lokale regeringsstrukturer i Lesotho.

DPEs projekter og aktiviteter støttes af forskellige donorer og partnere:
USAID, PISA, OSISA m.fl.

DPE-gruppen er ansvarlig gennemførelsen af de CISU finansierede projekter. Dette sikres ved rapportering fra DPE og løbende kommunikation mellem DPE-gruppen og DPE. Desuden tilstræbes et årligt besøg i Lesotho. Besøg fra Lesotho i Denmark er sket flere gange siden projektets start.

DLN og DPE indledte i 2008 et samarbejde, der resulterede i en ansøgning til CISU i 2010.

Det første projekt gjorde det muligt at iværksætte aktiviteter i 8 lokalområder og gennemføre strategier for offentlig deltagelse. DPE hjalp medlemmer i lokalsamfundet med at etablere interessegrupper med vedtægter for at sikre, at de kunne registreres officielt. (CBOs – Community-based organisation).

Desuden blev der udarbejdet træningsmateriale til nye medarbejdere i DPE for at styrke organisationens effektivitet.

Det andet projekt fokuserede på konsolidering af nogle af DPEs vigtige strategier:

“Community Parliament “ (en slags rollespil, hvor medlemmer af lokalsamfundet i en tredages proces holder parlament og fremsætter ønsker til deres parlamentsmedlemmer i Maseru. Community parlament er vokset i styrke over årene, og ofte deltager flere ministre og parlamentsmedlemmer, så de hører folkets stemme) og styrkelse af lokalområdernes interessegrupper for at sikre sammenhæng i aktiviteterne på tværs af regioner.

Desuden blev der gennemført et omfattende træningsprogram med fokus på konsolidering af DPEs interne finansielle, organisatoriske og rapporterings-/evalueringsprocesser.

Fra 2014til 2017 gennemførte DPE og DLN et større treårigt projekt, som gjorde det muligt for partnerne at udvikle og gennemføre langsigtede strategier for mobiliserings af græsrødder. Dette for at uddanne og styrke den nationale fortalervirksomhed og etablere formelle mekanismer for offentlig deltagelse i udarbejdelse og gennemførelse af nationale budgetter, love og politikker.

Projektet understøttede ligeledes decentraliseringsprocessen i Lesotho.

Fra 2017 til 2022 (forlænget på grund af Covid19) har DPE og DLN gennemført et projekt, der bygger på erfaring og læring fra de tidligere projekter. I dette projekt er DPEs programmer og aktiviteter blevet decentraliseret.

Projektet har især brugt sociale medier til at styrke dialog og borgerbeslutninger.

Der er blevet oprettet 8 “ Community Libraries”, det vil sige 8 lokale mødesteder med adgang til internet, computere og digitalt udstyr, der har gjort det muligt for lokalbefolkningen at deltage online i nationale debatter.

De 8 biblioteker er udstyret med informationsteknologi, der gør det muligt at følge med i nyheder og søge viden digitalt.

Hvor bibliotekerne er etableret på eller i nærheden af skoler, er interessen for at søge viden digitalt meget stort blandt elever og lærere.

I skrivende stund arbejder DPE og DLN på at konsolidere bibliotekerne og udarbejde en bæredygtig plan for hvert biblioteks videreførelse.